Все по-често директорите и учителите се обръщат към Местната комисия за БППМН – Бяла за съдействие при различни проблемни ситуации

Все по-често директорите и учителите се обръщат към Местната комисия за БППМН – Бяла за съдействие при различни проблемни ситуации

Русе

Регионални новини / Русе 26 Views 0

Време за прочитане: 2 мин.

На територията на община Бяла функционират едно средно училище, една Професионална гимназия, две основни, две начални училища и две целодневни детски градини с филиали в града и селата.

Училищните ръководства се стремят да създават условия за добра и ефективна предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца и ученици. Равният достъп до качествено образование е предпоставка и условие за личностно развитие, разгръщане на потенциала на всяко дете и превенция на социалното изключване. Факторите, които водят до отпадане от училище, са многобройни, като значителна част от тях са свързани с материалното състояние на семействата. От друга страна, налице е целенасочена политика за подобряване на владеенето на български език от децата, за които той не е майчин, като основа за ефективно включване в учебния процес и подобряване на образователните постижения на тези ученици.

Местната комисия има създадени добри контакти за сътрудничество с педагогическите ръководства на училищата. При организиране на различни дейности и инициативи на МКБППМН, директорите съдействат за тяхното изпълнение сред учениците. При подаване на заявки от тяхна страна,& комисията организира срещи, беседи и лекции по различни проблеми, свързани с противоправно поведение на подрастващите.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (НПО, приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.) е приета Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бяла (2020-2022). Приет е и се& изпълнява годишен план на целите и дейностите в стратегията.

В съответствие с постановката на чл. 174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Постигнатото през годините добро взаимодействие и координация между Местната комисия за БППМН с общинските и държавни училища на територията на общината& се запазва и развива. Все по-често директорите и учителите се обръщат към& Местната комисия за съдействие при различни& проблемни ситуации. Училищните комисии по превенция /УКП/ уведомяват за ученици с поведенчески проблеми и търсят съдействие. Набелязват се мерки за корекция в поведението и промяна на& нагласите.

На територията на община Бяла няма педагогически съветници и училищни психолози. МКБППМН подпомага работата на училищните комисии при разработване на годишни планове, организиране на работни срещи с учители, оказване на конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение, организиране на съвместни извънкласни дейности.

& & & & & & & & Членовете на комисията използват различни форми и модели за общуване, съобразно възрастовото развитие на учениците: анкети, беседи, лекции, информационни кампании, индивидуални или групови консултации с деца от рискови семейства или с поведенчески проблеми. Чрез разговори, даващи подходяща информация за рисковете от отпадане от образователната система, се работи за по-добра мотивация за редовно посещение на учебните занятия. По време на срещите специалистите от местната комисия провеждат и индивидуална превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане от училище или извършили нарушения на училищните правила. С учениците се провеждат разговори и консултации за правилен избор на професия с цел бъдеща реализация на пазара на труда.

При необходимост се провеждат срещи с класни ръководители за обсъждане на казуси, свързани с ученици с противообществени или агресивни прояви. Основна цел на превантивната работа е проследяване на тяхното развитие и мотивация за промяна в поведението.

Материалът Все по-често директорите и учителите се обръщат към Местната комисия за БППМН – Бяла за съдействие при различни проблемни ситуации е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments