Центърът за рехабилитация на слепи е признат за национално представителна организация

Центърът за рехабилитация на слепи е признат за национално представителна организация

Политика

България / Политика 13 Views 0

Правителството призна Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е извършването на основна рехабилитация, обучение, пред-професионална и професионална подготовка и преквалификация на зрително затруднени лица за тяхното пълноценно приобщаване в обществото.

Националният център за рехабилитация на слепи

Центърът за рехабилитация на слепи отваря врати през 1966 г. в Пловдив. Приети са за основна рехабилитация първите 12 клиенти от различни краища на страната. До 1977 г. броят на клиентите достига 18 и са разкрити първите щатни учителски места. Внедряват се в работата тестове и чек-листове за измерване на постиженията по отделните рехабилитационни дисциплини. През 1995 г. в центъра се организират курсове за професионална подготовка по специалностите "Оператор на УТЦ", "Ремонт на велосипеди" и "Електромонтаж" по проект, финансиран от фонд "Професионална квалификация и безработица" към Министерския съвет. След обучението няколко лица започват работа по придобитата професионална квалификация.

Същата година Рехабилитационният център започва работа със зрително затруднени интегрирани ученици от Пловдив и неговите околности. През 1999 г. съвместно с Фондация "Рехабилитация на слепи" към НЦРС се разкрива Ресурсен център за подпомагане рехабилитацията на зрително затруднените лица в България. Той разработва и изготвя различни дидактични материали за обучението на слепите и слабовиждащите, издава специализирана литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт. През 2000 г. в Центъра е разкрит първият в България Ресурсен кабинет. Този кабинет е място за обмен на информация, създаване на контакти и прилагане на придобити вече рехабилитационни умения. Оборудван е със специални технически средства за хора с нарушено зрение: компютърна техника, брайлов дисплей и принтери на брайлов и плоскопечатен шрифт, пишещи машини на брайлов и плоскопечатен шрифт, затворена телевизия, различни видове лупи др. До тези технически средства имат достъп всички, които преди това са преминали курс на обучение и са получили нужната подготовка. Осигурен е и постоянен достъп до интернет.

Comments