„Свинекомплекс“ Николово“ подготвя строителството и на нови сгради в местността „Липата“ при нужда

„Свинекомплекс“ Николово“ подготвя строителството и на нови сгради в местността „Липата“ при нужда

Русе

Регионални новини / Русе 21 Views 0

Време за прочитане: 2 мин.

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с & вх.№№УТ-27-18/18.02.2021г. и 30-1123-1/08.03.2021г.& от „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД, собственик на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110,& находящ& се& в& местността& & „Липата“, землище на с. Николово, община Русе. Имотът има площ от 91550 квадратни метра и попада в територия определена с Общия устройствен план на община Русе (ОУПО) за предимно производствена зона /Пп/. Към настоящи момент в имота са разположени сградите и съоръженията на съществуващия свинекомплекс. В разработеното от възложителя задание за проектиране за имота се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), с който ще се даде възможност освен запазването на съществуващите сгради като елементи на плана за застрояване да се създадат устройствени условия за изграждане и на нови такива, при възникване на конкретна инвестиционна необходимост и при спазване на предвижданията на плана. Предвижда се с ПЗ за имота да се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/, като се създадат устройствени условия за свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване разположени на минимум 3 метра от границите на имота. Предвидените устройствени показатели – плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност на застрояването до 2,5 и процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването Н до 15 метра отговарят на изискванията за зона Пп. За свинекомплекса е осигурено и реализирано електрозахранване, водоснабдяване и отвеждане и пречистване на отпадните води.

Предстои на 22 април общинските съветници в Русе да одобрят задание за проектиране и да разрешат изработване& на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110,& находящ& се& в& местността& & „Липата“, землище на с. Николово, община Русе, като с плана за имота се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/ и се създадат устройствени условия за свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване разположени на минимум 3 метра от границите на имота. Да се предвидят следните устройствени показатели: плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност на застрояването до 2,5 и процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването Н до 15 метра. За свинекомплекса е осигурено и реализирано електрозахранване, водоснабдяване и отвеждане и пречистване на отпадните води, което следва да се отрази при изработването на съответните план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура съобразно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Материалът „Свинекомплекс“ Николово“ подготвя строителството и на нови сгради в местността „Липата“ при нужда е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments