Среща на младежи с нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации се проведе в Русе

Русе

Регионални новини / Русе 12 Views 0

ДБФП № BG 05M9OP001-4.003-0034-C01„Виртуални иновации за предприемачество и растеж”, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, съфинансирана по...

Comments