Сдружение „Смело сърце“ ще получи общинско помещение

Сдружение „Смело сърце“ ще получи общинско помещение

Русе

Регионални новини / Русе 27 Views 0

Постъпило е Заявление с регистрационен индекс НО-02-3 от 27.10.2020 г. от Стойка Димитрова Панагонова, Председател на управителния съвет на Сдружение „Смело сърце“, с молба да бъде предоставено под наем, като клуб, за нуждите на Сдружението помещение №1 и санитарен възел, с площ от 29,87 кв. м, представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.2601.16.26, с трайно предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда №16, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.2601, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, ет. 0, предмет на АЧОС № 6950 от 18.04.2013 г.

Сдружение „Смело сърце“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на обществена полезна дейност.

Целите и предмета на дейност на Сдружение „Смело сърце“ са подпомагане развитието на гражданското общество за по – активно участие при формиране и изпълнението на политиките по здравеопазване, образование, социално подпомагане, заетост, култура, условия на труд, спорт, предприемчивост и др., както и упражняване на контрол и натиск върху институциите и органите на местно самоуправление за по – добро управление, за повече прозрачност и почтеност в работата им; подпомагане на бизнеса, гражданите и институциите за разкриване на нови работни места, прилагане на принципите на учене през целия живот, диверсификация на производството и за използване на други похвати, водещи до по – пълна и по – качествена заетост; подобряване качеството на живот на хората, в това число на хората с увреждания и представителите на различни рискови групи.

За постигане на своите цели Сдружението извършва следната дейност: организиране на форуми за запознаване на гражданите и организациите със законодателството в сферата на здравеопазване, образование, социално подпомагане, заетост, култура, условия на труд, спорт и др.; провеждане на обучения, семинари, интерактивни игри, обмяна на опит, застъпнически кампании и други форми за популяризиране целите на сдружението и за привличане на повече доброволци, съмишленици и представители на целевите групи за постигането им.

С оглед гореизложеното са предоставени необходимите документи удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Отдаването под наем на имоти частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет -Русе. Днес бе взето решение от общинските съветници в Русе, с което се уважава искането.

Материалът Сдружение „Смело сърце“ ще получи общинско помещение е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments