Рибарник в Помен ще бъде отдаден под наем

Рибарник в Помен ще бъде отдаден под наем

Русе

Регионални новини / Русе 23 Views 0

Община Две могили е собственик на Поземлен имот по Акт за частна общинска собственост № 3718/22.07.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: поземлен имот с площ 4811 кв. м., с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Помен, Община Две могили, област Русе в местността „Синан дере“, с НТП: „Рибарник“, стар № 000150 по КВС на с. Помен, при граници и съседи: север – 57488.101.4, изток – 57488.6.151, юг – 57488.6.151.

Към настоящия момент Община Две могили има сключен договор за отдаване под наем за въпросния имот, който изтича на 21.02.2021 г., поради което е необходимо вземане на ново Решение на Общински съвет за отдаване под наем на имот № 57488.6.150 по КККР на с. Помен, Община Две могили, област Русе в местността „Синан дере“, с НТП: „Рибарник“.

Посочения по горе имот не е включен в Раздел ІV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето съгласие да бъде включен в Раздел ІV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 г. следният имот: поземлен имот с площ 4811 кв. м., с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Помен, Община Две могили, област Русе в местността „Синан дере“, с НТП: „Рибарник“, стар № 000150 по КВС на с. Помен, при граници и съседи: север – 57488.101.4, изток – 57488.6.151, юг – 57488.6.151.

Дадено е съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години на следният имот: поземлен имот с площ 4811 кв. м., с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Помен, Община Две могили, област Русе в местността „Синан дере“, с НТП: „Рибарник“, стар № 000150 по КВС на с. Помен, при граници и съседи: север – 57488.101.4, изток – 57488.6.151, юг–57488.6.151.

Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е в размер на 240,55 лв. (двеста и четиридесет лева и петдесет и пет стотинки), съгласно т. 5 Началната /базисна/ цена за отдаване под наем на рибарници е 50,00 лв./дка от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници”, към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе.

1. Стъпка наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена.

2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. Помен, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе.

Кметът на Общината трябва да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем трябва да се представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Материалът Рибарник в Помен ще бъде отдаден под наем е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments