Предстои предоставяне на земеделска земя на кметство Червена вода

Предстои предоставяне на земеделска земя на кметство Червена вода

Русе

Регионални новини / Русе 27 Views 0

В деловодството на Община Русе е постъпила докладна записка & с вх. № 10-03-45 от 19.10.2020 г. и вх. № 10-03-49 от 06.11.2020 г. от Людмила Маринова кмет на кметство Червена вода с което изразява волята си да се предоставят имоти земеделска земя в землището на с. Червена вода за нов срок от 5 /пет/ години, както следва:

І. Полска култура с площ от 19,777 дка в местността Гераните, имот № 000398, описан в АОС № 5728/12.03.2009 г.;

ІІ. Нива с площ от 11,120 дка в местността Червен баир, имот ПИ № 80460.301.402, стар (№000402)описан в АОС № 9223/25.06.2019г.;

ІІІ. Полска култура с площ от 35,968 дка в местността Червен баир, имот № 000492, описан в АОС № 5730/12.03.2009 г.;

ІV. Полска култура с площ от 23,934 дка в местността Аблановско, имот № 061012, описан в АОС № 5731/12.03.2009 г.;

V. Полска култура с площ от 8,496 дка в местността Седлото, имот № 063010, описан в АОС № 5732/12.03.2009 г.;

VІ. Полска култура с площ от 5,299 дка в местността Панаира, имот № 096007, описан в АОС № 5733/12.03.2009 г.;

VІІ Полска култура с площ от 5,024 дка в местността Панаира, имот № 097006, описан в АОС № 5734/12.03.2009 г.;

VІІІ. Полска култура с площ от 32,678 дка в местността Червен баир, имот № 105012, описан в АОС № 5735/12.03.2009 г.;

ІХ. Полска култура с площ от 35,399 дка в местността Разсадника, имот № 132018, описан в АОС № 5736/12.03.2009 г.;

Х. Полска култура с площ от 21,693 дка в местността Среден баир, имот № 147014, описан в АОС № 5737/12.03.2009 г.;

ХІ. Полска култура с площ от 49,372 дка в местността Орловица, имот № 183021, описан в АОС № 5738/12.03.2009 г.;

ХІІ. Полска култура с площ от 67,310 дка в местността Орловица, имот № 184001, описан в АОС № 5739/12.03.2009 г.;

ХІІІ. Полска култура с площ от 71,727 дка в местността Орловица, имот № 184002, описан в АОС № 5740/12.03.2009 г.;

ХІV. Полска култура с площ от 120,735 дка в местността Орловица, имот № 185024, описан в АОС № 5741/12.03.2009 г.;

ХV. Полска култура с площ от 165,343 дка в местността Орловица, имот № 185025, описан в АОС № 5742/12.03.2009 година.

За част от горепосочените имоти& има сключени договори за наем до 30.09.2027 г. с физически и юридически лица, които заплащат уговорената в договорите наемна цена по сметка на Община Русе, до 20 септември на предходната стопанска година. За имот № 000492 и имот № 105012 има сключен договор до 30.09.2021г., а за имот № 000402 няма сключен договор за наем.

Приходите, които община Русе получава от наем за една стопанска година са в размер на 42535,32 лв. общо за отдадените под наем имоти – общинска собственост. Посочените по-горе имоти са били предоставени за управление на кметство с. Червена вода с Решение № 1055, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 53 / 16.12.2010 г., за срок от 10 години (до 16.12.2020 г.).

Съобразно докладната записка на Кмета на кметство с. Червена вода, се иска осемдесет процента (80%) от приходи придобити от отдаването под наем на описаните & земеделските земи за една стопанска година & да се превеждат по сметка на Кметство с. Червена вода, след предоставянето им за управление в полза на кметството. Средствата ще се разпределят и използват за следните дейности от местно значение по смисъла на чл. 8, ал. 5 ЗОС:

  1. За дейности от местно значение свързани с потребностите на местната общност 75 % включващи:

–& изграждане, управление, ремонт и реконструкция на обекти – културни, спортни, административни, зони за отдих, спорт и други;

-подобряване на инфраструктурата – улици, тротоари, площади и други.

2. За дейности и потребности на НЧ „Тома Кърджиев – 1873“ с. Червена вода – 25 % включващи:

– развитие на самодейни състави с участие на деца;

– лятна читалня;

– мероприятия с абитуренти – срещи с преподаватели от ВУЗ и работодатели свързани с професионалната им ориентация;

– отбелязване на празници и годишни от местно и национално значение.

В чл. 8, ал.5 от Закона за общинска собственост е предвидена възможност за предоставяне за управление на съответните кметове на райони и на кметства на имоти – общинска собственост, извън посочените в чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.

Общинските съветници в Русе одобриха предложението.

Материалът Предстои предоставяне на земеделска земя на кметство Червена вода е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments