План – сметката за чистота на Община Сливо поле през 2022 година надхвърли 1 млн. лева

План – сметката за чистота на Община Сливо поле през 2022 година надхвърли 1 млн. лева

Русе

Регионални новини / Русе 22 Views 0

Време за прочитане: 2 мин.

На основание чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси ежегодно Общинският съвет одобрява план-сметка, включваща необходимите разходи за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните отпадъци на територията на общината, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и необходимите средства за поддържане на чистотата на местата за обществено ползване.


На територията на Община Сливо поле е въведено организирано сметосъбиране във всички населени места. Със заповед No РД-09-1124/25.10.2021 г. на кмета на община Сливо поле са определени границите на районите на сметоизвозване за 2022 г.


Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 г. ще се осъществяват като общинска дейност с два броя специализирани автомобила, 4804 броя пластмасови кофи от 120 л., 2000 броя пластмасови кофи 240 л., 746 броя метални контейнери тип „Бобър” и 32 броя пластмасови контейнери тип „Бобър”. Услугата се извършва по график, който се изготвя за
всеки месец.


Събраните битови отпадъци ще се транспортират до съоръжение за последващото им екологосъобразно третиране – Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци, след което ще се транспортират до Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващи общините, членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.

Годишно се предвижда да се сепарират и депонират 3600 тона битови отпадъци, събрани от всички населени места. Разходите, които се планират за сепариране и депониране на отпадъците са както следва:
– сепариране и транспортиране до регионално депо на битови отпадъци – 100 000 лв.
– такса за депониране – 10.56 лв./тон
– отчисления по чл.60 от Закона за управление на отпадъците – 3.50 лв./тон
– отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 95 лв./тон

Предстои общинските съветници в Сливо поле да одобрят план-сметка за необходимите разходи за извършване на дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ на територията на Община Сливо поле за 2022 г., както следва:

Разходи, предвидени по план-сметка


1. Закупуване на съдове за събиране на генерираните твърди битови отпадъци 50 000 лева
2. Събиране на твърдите битови отпадъци и транспортирането им до инсталация за предварително третиране (сепариране) 212 260 лева
3. Такса за депониране на битовите отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни материали – гр. Русе 38 016 лева
4. Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, вкл. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 454 600 лева
5. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване, почистване на стари замърсявания и нерегламентирани сметища 334 794 лева


ВСИЧКО: 1 089 670 лева

Материалът План – сметката за чистота на Община Сливо поле през 2022 година надхвърли 1 млн. лева е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments