Определят нови възнаграждения на кмета на Община Русе и кметовете на кметства

Определят нови възнаграждения на кмета на Община Русе и кметовете на кметства

Русе

Регионални новини / Русе 31 Views 0

Време за прочитане: 3 мин.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. Според чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за& заплатите& в бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на& ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.

Основните месечни заплати на министрите са приравнени към заплатата на председателите на парламентарни комисии съгласно Решение № 240 от 06.12.1990 г. на Министерски съвет за определяне заплатите на ръководни кадри в държавните органи (изм. с Решение № 466 на МС от 1994г и Решение №485 на МС от 1997 г.). Основното месечно възнаграждение на председател на парламентарна комисия съгласно чл. 6, ал. 1 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание (Приложение към Правилника за организацията и дейността на НС) е с 35 на сто повече от това на народните представители. Народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на НСИ. Или казано в цифри размерът на основната месечна заплата на министър възлиза на около 5& 949,45 лв. Това е и максималният размер на възнаграждението на кмета на община, който общинският съвет може да определи със свое решение.

Към настоящия момент, с Решение № 43/23.01.2020 г. Общински съвет – Русе е определил основно трудово възнаграждение на  Кмета на Община Русе в размер на 2500 лв., считано от 01.02.2020 г. Предлага се заплатата на кмета на общината да бъде обвързана и определена на база минималната работна заплата за страната, което би било обективно за определяне размера на възнаграждението на кмета на община. Според направена справка назад през годините кметът на община Русе е получавал възнаграждение както следва: за периода 1999-2001г. – 9.43 минимални работни заплати, за периода 2002-2005 г. – 15 минимални работни заплати; за периода 2005-2011 г. – 10 минимални работни заплати и за периода 2012-2019 г. – 5.52 минимални работни заплати. Към настоящия момент възнаграждението на кмета на община Русе е  3.846 минимални работни заплати. Предложението е кметът на общината да получава основно трудово възнаграждение на  Кмета на Община Русе в размер равен на шест минимални работни заплати. В случай, че общинският съвет приеме настоящото предложение основно трудово възнаграждение ще бъде 3900 лева. При обсъждане на предложението следва да се има предвид, че средствата за трудовото възнаграждение на кмета на общината са осигурени чрез държавния бюджет.

Следва да се отбележи, че този начин на определяне на възнаграждението на кмета на общината не позволява да бъде надвишен определеният с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за& заплатите& в бюджетните организации и дейности максимум на възнаграждението.

На следващо място се предлага увеличение на размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства. Предложението е съобразено с броя жители на населеното място по постоянен адрес. При определяне на размера на възнагражденията следва да се има предвид, че кметовете на кметства освен задълженията, които имат по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА /изпълняват бюджета на общината в частта му за кметството; организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; водят регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица; организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии и други/ имат и качеството на възложители на обществени поръчки по силата на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Общински съвет – Русе, считано от 01.02.2021 година, ще определи основно трудово възнаграждение на& Кмета на Община Русе в размер равен на шест минимални работни заплати, но не повече от максималния размер, определен с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за& заплатите& в бюджетните организации и дейности. Определя се допълнително месечно възнаграждение на Кмета на Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година. От начислените възнаграждения се правят удръжки съгласно действащото българско законодателство.

Общински съвет – Русе, считано от 01.02.2021 година определя, основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе както следва:

& Име, презиме, фамилияКметствоРазмер на основното трудово възнаграждение в лева
1Димо Александров Тоневгр.Мартен1500
2Златан Ванев Василевс.Николово1480
3Калоян Георгиев Терзиевс.Тетово1450
4Мюжгян Ахмедова Халиловас.Семерджиево1400
5Василена Валентинова Цанкова-Борисовас.Бъзън1400
6Николай Стефанов Колевс.Басарбово1400
7Людмила Белчева Мариновас.Червена вода1400
8Мариела Недялкова Йордановас.Ново село1400
9Георги Илиев Пенковс.Сандрово1400
10Венета Димитрова Недевас.Хотанца1330
11Радостина Сашева Давидовас.Просена1300
12Ехлиман Ебайзер Етемс.Ястребово1220

Определя се допълнително месечно възнаграждение на кметовете на кметства в Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

От начислените възнаграждения се правят удръжки съгласно действащото българско законодателство.

Материалът Определят нови възнаграждения на кмета на Община Русе и кметовете на кметства е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments