ОП „Спортни имоти“ ще получи за безвъзмездно управление общинска спортна сграда на ул. „Цветница“ № 6

ОП „Спортни имоти“ ще получи за безвъзмездно управление общинска спортна сграда на ул. „Цветница“ № 6

Русе

Регионални новини / Русе 27 Views 0

Време за прочитане: 2 мин.

Общински съвет – Русе ще предостави за безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе,     кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортно сграда, база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/ 08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе. Съветниците ще приемат и Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

& & & & & & & & & & & Параграф единствен:

            – Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортнa сграда, база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

В отдел „Общинска собственост и земеделие“, дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе е постъпило писмо с вх. №53-04-10/02.03.2021 г. от директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“, с искане за предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортна сграда, база. За имота има съставен на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г. ., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/ 08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

 Мотивите за искането са свързани с факта, че предприятието се нуждае от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт. С предоставянето на имота се цели увеличаване на тренировъчната база за различните видове спорт, както и по-пълноценното ползване на имота. В резултат на предоставянето за управление на общинския поземлен имот последният ще бъде стопанисван от създаденото с тази цел общинско предприятие, което ще доведе до по-доброто управление на имота.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейско законодателство.

Материалът ОП „Спортни имоти“ ще получи за безвъзмездно управление общинска спортна сграда на ул. „Цветница“ № 6 е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments