Обрат: Новият завод – за кондоми и балони, общината знае от месец /ВИДЕО/

Обрат: Новият завод – за кондоми и балони, общината знае от месец /ВИДЕО/

Русе

Регионални новини / Русе 6 Views 0

Обвитият в тайнственост нов завод, който ще се строи на мястото на бившата „Петролна база“ в Русе, се оказа не чак толкова неизвестен за общината. След като близо месец от администрацията твърдяха пред Русе Медиа, че нямат информация за строежа и инвестиционните намерения на собственика, стана ясно, че още преди месец са били уведомени за бъдещото производство.

На 14 април в РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение на „ДД Логистика“ ЕООД с управител Галимир Енчев, който е съдружник в други фирми със строителния бизнесмен Красимир Даков. Намерението на дружеството е да изгради производствена сграда с лаборатория , административно-битова и складова част. Ще се направи инсталация за производство на латексови продукти – балони, ръкавици, презервативи и др., с 12 производствени линии. Първоначално ще бъдат монтирани 4, а останалите 8 – в следващите две години.

Производството ще варира в зависимост от дебелината на произвежданите изделия и ще бъде между 340 000 и 480 000 броя на ден. Заводът ще работи на три смени по 8 часа, като ще има общо 95 работници.

Предвижда се да се изградят помещение за подготовка на суровините, производствено помещение, склад за комплектуване и съхранение на готовата продукция, станция за омекотяване на водата, склад за киселини и основи, склад за суровини, компресно, операторна и битовки, трафопост.

Във връзка с изграждането на производствено помещение ще се извършват изкопни работи, а главният архитект следва да издаде разрешение за строеж по реда на ЗУТ след одобряване на инвестиционните проекти.

На 12 май РИОСВ-Русе е публикувала съобщение, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 9 „Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на еластомери“ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони. Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-2233-5/12.05.2021г., а копие на писмото е изпратено в Община Русе и Басейнова дирекция.

На 27 май на сайта на община Русе се появява съобщение, че на територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за: „Инсталация за производство на латексови продукти“, с местоположение: УПИ XX-1444, кв. 1001, Източна промишлена зона, гр. Русе. Възложител: „ДД ЛОГИСТИКА“ ЕООД   За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Затова е открит обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, а документацията е била на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 27 май до 10 юни в сградата на Община Русе на ул. „Олимпи Панов” № 6. Писмени становища е можело да се подават в деловодството на Община Русе.

От всички тези документи става ясно, че общинската администрация все пак е била уведомена за инвестиционните намерения. Запитванията на Русе Медиа бяха отправени към ресора „Устройство на територията“, защото става дума за строителни дейности, а документацията всъщност е била в отдел „Екология“. Само че и двете структури се намират в една и съща сграда и е въпрос на желание и познаване на процедурите да се предостави исканата информация, в която не би трябвало да има нищо тайно и секретно.

&

The post Обрат: Новият завод – за кондоми и балони, общината знае от месец /ВИДЕО/ first appeared on Русе Медиа.

Comments