Над 1.2 млн. лева е оценката на близо 17 декара общински имот в Индустриалния парк

Русе

Регионални новини / Русе 16 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. на АОС №6125/10.11.2009 г.

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец ноември 2020 г. в размер на 1& 271 883 лева, без ДДС.

Материалът Над 1.2 млн. лева е оценката на близо 17 декара общински имот в Индустриалния парк е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments