На 22 април ще бъде прието изменение и допълнение на Наредба № 13 за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе + подробен текст

На 22 април ще бъде прието изменение и допълнение на Наредба № 13 за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе + подробен текст

Русе

Регионални новини / Русе 35 Views 0

Време за прочитане: 13 мин.

Съобразно чл. 61, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), гробищните паркове са обществени терени със специално (специфично) предназначение, в които се извършва полагане на тленни останки. Доколкото площите със специфично предназначение принадлежат на общините, същите са публична общинска собственост съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС. Обществените отношения възникващи при и по повод на стопанисването, управлението и ползването на гробищните паркове, за полагане на тленни останки, не са регламентирани цялостно със закон. Регулирането на същите се осъществява на местно, подзаконово ниво, и е възложено в компетентност на общинските съвети, като колективни органи на местно самоуправление, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 12 ЗУТ, като дейности със социален и комунален характер от местно значение. На територията на Община Русе, подзаконовата регламентация на описаните по-горе обществени отношения, се съдържа в Наредба № 13 за организацията и управлението на гробищните паркове на територията на Община Русе (приета от Общински съвет – Русе с Решение № 1067 по Протокол № 40 / 17.07.2014 г.). Съобразно приетата в последствие норма на чл. 62, ал. 12 ЗУТ (обн. ДВ, бр. 62 / 2020 г.), Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината, както и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове. Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе, цели привеждането в съответствие на подзаконовия нормативен акт, приет през 2014 г., с изискванията, нормирани впоследствие с чл. 62, ал. 12 ЗУТ (обн. ДВ, бр. 62 / 2020 г.), както и отстраняване на недостатъци и пропуски в Наредбата, констатирани в периода на прилагането й, считано от нейното приемане през 2014 г., насочено към усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба на територията на Община Русе.

& & & & & & & & & & & Сериозен и широко дискутиран е проблемът с вида на гробищните паркове на територията на Община Русе – избуяли треви и храсти през топлите месеци на годината; посадени или случайно пораснали дървета, които нанасят щети на намиращи се в съседство надгробни знаци; неподдържани гробни места, а в други случаи – благоустрояване на гробни места (в т.ч. изграждане на пейки, маси и прочие в пространството около отделните гробове) без зачитане на Наредба № 2 / 21.04.2011 г., издадена от Министъра на здравеопазването, за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (наричана по-долу за краткост „Наредба № 2 / 21.04.2011 г. на МЗ“), и на съществуващите норми на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе. Идентифициран проблем е и липсата на свободни гробни места в гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“.

& & & & & & & & & & & С предлаганите промени в Наредба № 13 на Общински съвет – Русе, се предвижда редовното поддържане на съответното гробно място да стане задължителна предпоставка, обуславяща възможността за продължаване на правото на гробоползване, редом със заплащането на съответната такса. По този начин съответните правоимащи, носители на правото на гробоползване, ще бъдат задължени да полагат грижи, лично или чрез трети лица, за поддържане на съответното гробно място, при желание за възмездно продължаване на възникналите права за периодите, регламентирани в чл. 120 ЗМДТ. Последното неминуемо би довело до подобряване облика на отделните гробни места, и от там – на гробищните паркове на територията на Община Русе.

& & & & & & & & & & & Предлага се да отпадне изричното писмено съгласие от наследниците по закон или по завещание на преждепогребан за извършване на последващи погребения в същото гробно място, като изрично се регламентират последиците спрямо правата на заварените гробоползватели, при извършване на последващо полагане на тленни останки в същото гробно място. Явяването на представител на правоимащите спрямо преждепогребан става факултативна възможност, насочена към идентифициране на съответното гробно място и установяване на неговото състояние, но не е задължителна предпоставка за даване на съгласие (или своеобразно разрешение) за извършване на последващо погребение в същото гробно място. Предложението е провокирано от острия дефицит на свободни гробни места в гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“; насочено е към оптимално използване по предназначение на територията на гробищните паркове в населените места на територията на Общината (предвид на това, че Наредба № 2 / 21.04.2011 г. на МЗ нормира единствено минимални дълбочини за полагане на тленни останки), като дава решение при частни случаи на влошени междуличностни отношения между правоимащи субекти. Съобразно чл. 13, ал. 1, т. 1 от действащата Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, правото на гробоползване обхваща извършване на последващи погребения в съответното гробно място, в съответствие със Закона за наследството (относно определяне на кръга на правоимащите наследници спрямо погребания). Чл. 13, ал. 2 от Наредба № 13, на Общински съвет – Русе (предлаган за отмяна) е предпоставка за неефективно използване на площите на гробищните паркове на територията на Общината, при влошени междуличностни отношения между правоимащи и липса на дадено съгласие за извършване на последващи погребения, дори и ако& последващо починалото лице е измежду кръга на наследниците на преждепогребания. С предлаганите промени тези недостатъци се преодоляват. В унисон с изложеното се нормира, че ако покойникът, и от него – неговите наследници по закон или по завещание, притежават право на гробоползване спрямо гробното място, чиито санитарен срок от 8 години от последното погребение е изтекъл, не възниква задължение за осигуряване на ново гробно място, а починалият се погребва в същото гробно място от своите наследници по закон или по завещание.

& & & & & & & & & & & В предлаганата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, се регламентират изчерпателно изискванията към субектите, предлагащи извършване на строителни и каменоделски услуги по благоустрояване на отделни гробни места на територията на гробищните паркове в Община Русе. Предвижда се такива субекти предлагащи подобен род услуги, да подават предварително уведомление по образец (утвърден от директора на ОП „Обреден дом – Русе“), за всеки конкретен случай, в което да се посочва конкретното гробно място – обект на предоставяната услуга. Към подаденото уведомление следва да се прилага документ за дадено съгласие от грижовника, респ. от носител на правото на гробоползване спрямо гробното място – обект на предоставяната услуга, предвид на това, че възможността за благоустрояване на гробното място е елемент от корпуса на съществуващо право на гробоползване, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 13, на Общински съвет – Русе. Длъжностно лице от съответната гробищна администрация ще съпровожда лицето/лицата до съответното гробно място и ще определя границите за извършване на строително-монтажните и/или каменоделски услуги, като след приключване на дейностите, е предвидено да се съставя констативен протокол за отразяване на обстоятелствата по благоустрояване/поставяне на надгробен знак на съответното гробно място. Предлаганата нормативна промяна цели засилване на контрола в гробищните паркове при извършване на посочените дейности и обезпечаване на правомерността при извършване на дейности по благоустрояване на конкретни гробни места. Така е предвидено изпълнението на новелата на чл. 62, ал. 12, изр. последно от ЗУТ, във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 2 и 3 ЗОАРАКСД.

& & & & & & & & & & & Предвижда се повишаване на таксите за ползване на гробни места над 8 години на територията на гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“, както и актуализиране на списъка и цените на услугите, предоставяни от ОП „Обреден дом – Русе“. Предприятието е създадено през месец Септември 2014 г., след ликвидацията на „Обреден дом” ЕООД Русе. Всички цени на услуги остават непроменени, като последното увеличение на цените е към 2010 г. Считано от тогава, по данни на статистиката инфлацията е в размер на 15,5 % за целия период. Във връзка с увеличението на цените на енергийните носители /ел. енергия, газ, вода/ се увеличават цените на стоките и услугите. Редица доставчици също увеличават цените на основни материали. В периода 01.01.2014 год. – 01.01.2021 год. минималната работна заплата се променя от 340 лв. на 650 лв. За този период има увеличение и на осигурителната тежест – както за сметка на работника, така и за сметка на работодателя. Всички тези фактори оказват влияние на калкулациите на цени на услугите, предоставяни от общинското предприятие. Поради изнесените факти, цените на услугите, в които участват цитираните материали и труд, следва да бъдат увеличени. В съответствие с чл. 8, ал. 6 ЗМДТ, се предвижда намалена такса за гробоползване за вечни времена в случаите, когато гробното място е покрито с плоча или циментово-мозаечна замазка, тъй като тогава се гарантира поддържания му вид за целия период. Друго предложение е диференцирането на цената „Попълване на гроб“ , като се запази досегашната за „Попълване на гроб с височина до 15см“ и се въведе нова цена „Попълване на гроб с височина над 15см“. Това се налага заради по-голямото количество труд и материал, вложени при втория случай. Предлага се и въвеждането на диференцирани нови цени за:

– „Предоставяне на неонаследено гробно място до алея”;

– „Предоставяне на неонаследено гробно място“.

С тези нововъведени услуги се цели задоволяване желанията на гражданите при наличието на такава възможност. Заплащането им се предвижда само в случаите, когато гражданите имат конкретни искания за гробно място. Тези цени могат да бъдат използвани за благоустрояването на гробищните паркове – подновяване на инфраструктурата, създаване на нова, където липсва такава и др.

& & & & & & & & & & & Предлаганите промени целят ефективно използване по предназначение на гробищните паркове на територията на Община Русе; подобряване на техния облик; предоставяне на качествена услуга на гражданите и преодоляване на нормативни противоречия и празноти. Същите следва да се определят и като резултати, до които ще доведат прилагането на предлаганите промени, при тяхното приемане от Общински съвет – Русе.

& & & & & & & & & & & Не се предвижда използването на допълнителни финансови и други средства, за прилагане на новата уредба. При приемане на предлаганите промени, се очаква увеличение на приходите на Община Русе.

            Не се установи предлаганите промени в Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, да противоречат на правото на Европейския съюз.

Предстои на 22 април общинските съветници в Русе да гласуват Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.

Н А Р Е Д Б А

за изменени и допълнение на

Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе

& & & & & & & & & & & § 1. Чл. 7, ал. 2, буква „д“ се отменя.

& & & & & & & & & & & § 2. В чл. 8, ал. 2, след думите „с директора на ОП „Обреден дом – Русе““, се поставя запетая и се допълва „или със съответния кмет на кметство“, след което продължава съществуващия текст на разпоредбата.

& & & & & & & & & & & § 3. В чл. 9, т. 1, след съществуващия текст се поставя запетая и се допълва „…в т.ч. семейни такива;“.

& & & & & & & & & & & § 4. (1). В чл. 10, ал. 1, в края на текста, „…както и задължението по чл. 31…“ се заменят с „…както и задълженията по чл. 30 и чл. 31…“.

& & & & & & & & & & & (2). Текстът на съществуващата норма на чл. 10, ал. 2 се запазва, като след него се поставя запетая и се допълва „при условие, че гробното място е редовно поддържано.& При откупуване за вечни времена се заплаща намалена такса, определена по размер в Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, в случай, че има покривна плоча или циментово-мозаечна замазка.“.

& & & & & & & & & & & (3). Текстът на съществуващата норма на чл. 10, ал. 3 се запазва, като след него се поставя запетая и се допълва „и след съставяне на двустранен констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на условията по чл. 10, ал. 2, подписан от титуляр на право на гробоползване спрямо конкретното гробно място, и служител в ОП „Обреден дом – Русе“, или на съответното кметство, за съответния гробищен парк“.

§ 5. (1). В чл. 12, изречение първо, думите „близките на починалия“ се заменят с „правоимащите по чл. 10, ал. 1“. В чл. 12, изречение второ, думите „от близките“ се заличават. Останалият текст на разпоредбата се запазва, като се допълва ново последно изречение както следва: „При промяна на вписаните обстоятелства грижовникът се задължава да уведоми в 7-дневен срок съответната гробищна администрация“. Така измененият и допълнен текст на чл. 12, става съответно ал. 1.

& & & & & & & & & & & (2). Създават се нови ал. 2, 3 и 4 към чл. 12 както следва:

& & & & & & & & & & & (2). Целогодишното почистване и поддържане на гробните места и прилежащите им части е задължение на правоимащите по чл. 10, ал. 1, което те изпълняват лично или чрез трети лица.

& & & & & & & & & & & (3). Гробните места, в които са извършени погребения по чл. 23, се поддържат и се почистват от служители в ОП „Обреден дом – Русе“.

& & & & & & & & & & & (4). За правоимащите по чл. 10, ал. 1, които не изпълняват задълженията по чл. 10, ал. 2, се прилага чл. 33, ал. 1.&

& & & & & & & & & & & § 6. (1). Чл. 13, ал. 2 се отменя.

& & & & & & & & & & & (2). Създава се нова ал. 3 на чл. 13, както следва: При извършване на последващи погребения по чл. 13, ал. 1, т. 1, следва да бъде осигурен представител на правоимащите по чл. 10, ал. 1, по възможност, за идентифициране на гроба, за установяване на състоянието му, и за заплащането на дължимите разходи по погребението.

& & & & & & & & & & & (3). Създава се нова ал. 4 на чл. 13, както следва: Ако покойникът, и от него – неговите наследници по закон или по завещание, притежават право на гробоползване спрямо гробното място, чиито санитарен срок от 8 години от последното погребение е изтекъл, не възниква задължение за осигуряване на ново гробно място, а починалият се погребва в същото гробно място от своите наследници по закон или по завещание. Предявяващите искане за осигуряване на нов гроб за починал подават декларация за наличието или липсата на обстоятелства по предходното изречение.

& & & & & & & & & & & (4). Съществуващата ал. 3 се преномерира и става ал. 5.

& & & & & & & & & & & § 7. Създава се чл. 13а както следва: При последващи погребения в едно гробно място, правото на гробоползване може да бъде продължено и по искане на правоимащите по чл. 10, ал. 1 спрямо следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за правоимащите на предходно погребани покойници.

& & & & & & & & & & & § 8. (1). Чл. 15, ал. 1, т. 2 придобива следната нова редакция: По желание на правоимащ, при изваждане на костите от гробното място преди да е изтекъл срока на правото на гробоползване.

& & & & & & & & & & & (2). Чл. 15, ал. 2 се отменя.

& & & & & & & & & & & § 9. В чл. 20 след думите „Урните с пепелта на покойниците се полагат…“ се допълва „…от служител в ОП „Обреден дом – Русе“ …“, след което продължава съществуващия текст на разпоредбата.

& & & & & & & & & & & § 10. (1). Заглавието на раздел V се променя на „Физически или юридически лица, извършващи строително-монтажни и/или каменоделски услуги“.

(2). Чл. 24, ал. 1 придобива следната редакция: Физическите или юридическите лица, които ще извършват строително-монтажни и/или каменоделски услуги в гробищните паркове на територията на Община Русе, следва да уведомят в писмен вид съответните длъжностни лица по чл. 6, за всеки отделен случай, преди започване извършването / предоставянето на услугата.

& & & & & & & & & & & (3). В чл. 24, ал. 2, т. 1 и 2 се заличават. Чл. 24, ал. 2 придобива следната редакция: Уведомлението по ал. 1 съдържа следната информация – фирма, ЕИК, седалище, адрес на управление, лицето представляващо търговеца (за еднолични търговци и юридически лица); три имена, постоянен адрес и адрес за кореспонденция (за физическите лица); телефон за контакт; лицето/лицата които ще изпълнят конкретната услуга по ал. 1 и обекта, където ще се предоставя същата – разред/парцел/ред/гроб. Към уведомлението се прилага документ за дадено съгласие от грижовника, респ. от правоимащ по чл. 10, ал. 1 спрямо конкретното гробно място (в случаите, когато спрямо последното не е определен грижовник) за извършване на съответните услуги. Образец на уведомлението се утвърждава със заповед на директора на ОП „Обреден дом – Русе.“

& & & & & & & & & & & (4). Чл. 24, ал. 3 се отменя.

& & & & & & & & & & & (5). Създава се нова ал. 4 в чл. 24 както следва: Съответното длъжностно лице по чл. 6, или определен от него служител, съпровожда лицето/лицата до съответното гробно място и определя границите за извършване на строително-монтажните и/или каменоделски услуги, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2& и/или 3, за които е подадено уведомление по ал. 1. След приключване на дейностите по предходното изречение, се съставя констативен протокол за отразяване на обстоятелствата по тази алинея, в два екземпляра, подписан от съответното длъжностно лице по чл. 6 (или определен от него служител) и лицето/лицата, извършили строително-монтажните и/или каменоделски услуги по благоустрояване / поставяне на надгробен знак на съответното гробно място.

& & & & & & & & & & & § 11.В чл. 28 се създават нови т. 12 и т. 13 със следното съдържание:

& & & & & & & & & & & 12. Засаждането на дървета в парцелите или в гробните места;

& & & & & & & & & & & 13. Изграждането на пейки, маси и огради в парцелите или в гробните места.

& & & & & & & & & & & § 12. В чл. 29, след съществуващия текст, се добавя ново изречение второ както следва: При заплащане на абонамент за вход с автомобил в гробищен парк за 1 месец, съобразно Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, се издава пропуск от лицата по чл. 6, & за съответния автомобил с отбелязан регистрационен номер и срок на валидност.

& & & & & & & & & & & § 13. В чл. 30, ал. 2 след думите „ОП „Обреден дом – Русе“ се поставя запетая и се добавя „или до съответния кмет на кметство в Община Русе.“

& & & & & & & & & & & § 14. Чл. 31, ал. 3 придобива следната редакция: Лицата, извършващи строително-монтажни и/или каменоделски услуги на територията на гробищните паркове в град Русе, са длъжни да упражняват дейността си през дните от седмицата, без събота.

& & & & & & & & & & & § 15. В чл. 32 се заличава думата „…временни…“.

& & & & & & & & & & & § 16. В чл. 33, ал. 2, изречение първо, след „ОП „Обреден дом – Русе““, се поставя запетая и се добавя „…а за гробищните паркове в кметствата на територията на Община Русе – от кмета на съответното кметство, определен по реда на чл. 37, ал. 1, буква „б“ от ЗАНН“. След това продължава съществуващият текст на разпоредбата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& & & & & & & & & & & § 1. В Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се правят следните изменения и допълнения:

& & & & & & & & & & & (1). Точки 1 и 2 към чл. 50, ал. 1, се изменят и придобиват следната редакция:

& & & & & & & & & & & 1. До 15 годнини:

а) гробищен парк „Чародейка“ – 50 лв.;

б) гробищен парк „Басарбово“ – 40 лв.;

в) гробищни паркове в кметствата – 18 лв.

2. За вечни времена:

а) гробищен парк „Чародейка“ – 325 лв., а ако гробното място има покривна плоча или циментово-мозаечна замазка – 260 лв.;

б) гробищен парк „Басарбово“ – 295 лв., а ако гробното място има покривна плоча или циментово-мозаечна замазка – 230 лв.;

в) гробищни паркове в кметствата – 90 лв.

Точки 3 и 4 към чл. 50, ал. 1, както и чл. 50, ал. 2, се запазват и не се променят.

(2). В чл. 59, ал. 1, т. 72, подточки 72.24, 72.40, 72.41, 72.90, 72.91, 72.92, 72.94, 72.99, 72.100, 72.101, 72.102, 72.104, 72.105, 72.106, и 72.107 се отменят. Допълват се нови точки 72.113, 72.114, 72.115 и 72.116 към чл. 59, ал. 1, т. 72, при което чл. 59, ал. 1, т. 72, придобива следната нова редакция:

& & & & & & & & & & & 72. Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с радостните и траурни обреди и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари:


по ред
Наименование на услугатаМяркаЦена,
лв. без ДДС
Радостни услуги
72.1Венчавка в делничен денлв.91,67
72.2Венчавка в празничен денлв.150,01
72.3Венчавка в официални празницилв.191,67
72.4Музикално оформление – синтезатор и пиано в залалв.55,00
72.5Изработване на сватбен венец с 5 цвята – естественлв.20,83
Траурни услуги
72.6Погребения в ново гробно място – изкопаване, погребение и аранжировкалв.135,00
72.7Погребения в старо гробно място – изкопаване, погребение и аранжировкалв.165,00
72.8Разбиване на бетонна плоча с дебелина над 20 смлв.133,33
72.9Разбиване на бетонна плоча с дебелина от 10 до 20 смлв.100,01
72.10Разбиване на бетонна плоча с дебелина до 10 смлв.66,66
72.11Подготовка на старо гробно място за повторно погребениелв.241,66
72.12Погребение в старо гробно място – експресно изкопаванелв.216,67
72.13Извозване до гробно място с катафалкалв.37,50
72.14Доставка ковчег на адреслв.35,83
72.15Пренасяне на покойник с ковчег от болницаталв.39,17
72.16Носене на ковчег от 1-ви до 3-ти етажлв.39,58
72.17Носене на нестандартен ковчег от 1-ви до 3-ти етажлв.54,17
72.18Носене на ковчег от 4-ти до 6-ти етажлв.44,17
72.19Носене на нестандартен ковчег от 4-ти до 6-ти етажлв.58,33
72.20Носене на ковчег над 6-ти етажлв.53,34
72.21Носене на нестандартен ковчег над 6-ти етажлв.66,67
72.22Транспорт 1 км с катафалкалв./км1,08
72.23Транспорт с катафалка над 50 км.лв./км0,67
72.24/Отменена/& &
72.25Надписване с плотерлв.8,33
72.26Засипване с мозайка и замазка с цимент на гроблв.87,50
72.27Вадене на костилв.108,33
72.28Организиране на кремациялв.100,00
72.29Погребение& цена минимум №1 – християнско, без изкопаванелв.87,50
72.30Погребение& цена минимум №2 – християнско, без изкопаванелв.140,00
72.31Погребение средна& цена – християнсколв.190,00
72.32Погребение& & цена& лукс – християнсколв.583,33
72.33Погребение& цена минимум – мюсюлмансколв.129,17
72.34Етикиране и съхранение на кости в костницалв.41,67
72.35Изработване на венец с 14 цвята, естественлв.35,00
72.36Изработване на венец с 20 цвята, естественлв.44,17
72.37Изработване на венец с 30 цвята естествен – голяма конструкциялв.52,08
72.38Изработване на венец с 40 цвята естествен – голяма конструкциялв.60,83
72.39Изработване на венец с 50 цвята естествен – голяма конструкциялв.75,00
72.40/Отменена/& &
72.41/Отменена/& &
72.42Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – черен& & & & & & & & & & лв.8,33
72.43Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – бяллв.6,67
72.44Изработване на мохамедански дъски – комплектлв.46,67
72.45Изработване на мохамедански знацилв.12,50
72.46Подготовка и озеленяване на гробно място& & & & & & & & лв.29,17
72.47Изкопаване на гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на& бетонова камералв.500,00
72.48Повторно погребение в гробно място с бетонова камералв.150,00
72.49Еднократно почистване на гробно място от тревалв.20,83
72.50Сезонно поддържане на гробно място – месечно (включва 2 пъти плевене и 2 пъти поливане)лв.12.50
72.51Озеленяване на гроб през пролетно-летен сезон с 25 бр.сезонни цветя (теменужки, парички, тагетес) – включва почистване на тревата, окопаване, 25 бр. разсад, засаждане и еднократно поливанелв.41,67
72.52Почистване на храстова растителност до Ø 10 смлв.30,00
72.53Отсичане на дърво до Ø 20 смлв.38,33
72.54Отсичане на дърво над Ø 20 смлв.47,50
72.55Изкореняване на дънер над Ø 20 смлв.56,67
72.56Полагане на урна в урнова ниша в колумбарийна стеналв.63,33
72.57Ползване на& урнова ниша в колумбарийна стена за 1 годиналв./год25,00
72.58Полагане на урна в стар гроб& & & & & & & & лв.33,33
72.59Полагане на кости в гроб без погребениелв.43,33
72.60Еkсхумациялв.273,33
72.61.1Попълване на гроб до 15 смлв.29,17
72.61.2Попълване на гроб над 15 см& 33,33
72.62Организационна услугалв.25,00
72.63Провеждане ритуал на гробното мястолв.33,33
72.64Провеждане ритуал в Дом на покойникалв.41,66
72.65Вход в гробищен парк с автомобил& & & & & & & & & & лв.0,83
72.66Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 1 месецлв.20,00
72.67Уравняване на гробно място на 40-я денлв.33,33
72.68Дървена рамка за оформяне на гробно място при уравнениелв.20,83
72.69Подготовка, обличане и предаване на труплв.41,67
72.70Подготовка, обличане и предаване на труп в почивни и празнични днилв.50,00
72.71Подготовка, обличане и предаване на труп за социално слаби гражданилв.25,00
72.72Тоалет без обличанелв.16,67
72.73Съхранение в хладилна камера за 24 часалв.20,83
72.74Съхранение в хладилна камера за 1 часлв.0,83
72.75Копирни услугилв.0,08
72.76Ламиниране А5лв.0,83
72.77Ламиниране А4& & & & & & & лв.1,25
72.78Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А5лв.0,42
72.79Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А4лв.0,42
72.80Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А5лв.0,83
72.81Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А4лв.1,25
72.82Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А5& & & & & лв.1,25
72.83Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А4лв.1,67
72.84Изработване на некролог/възпоменание/ с цветни илюстрации А4лв.2,08
72.85Изработване на некролог – набор собствен текстлв.1,67
72.86Изработване на снимка& черно-бяла с размер А4лв.2,50
72.87Изработване на снимка& черно-бяла с размер А5лв.1,66
72.88Изработване на снимка цветна с размер А5лв.3,33
72.89Изработване на снимка цветна с размер А4лв.5,00
72.90/Отменена/& &
72.91/Отменена/& &
72.92/Отменена/& &
72.93Изработване на подавки без сандвичлв.1,84
72.94/Отменена/& &
72.95Подмолалв.37,50
72.96Връщане мохамедански ковчеглв.20,84
72.97Надпис на кръст на ръка1бр.3,33
72.98Погребение християнско „СРЕДНА ЦЕНА +“1бр.234,17
72.99/Отменена/& &
72.100/Отменена/& &
72.101/Отменена/& &
72.102/Отменена/& &
72.103Поставяне на некролог във витрина 1-ва седмица1бр.2,50
72.104/Отменена/& &
72.105/Отменена/& &
72.106/Отменена/& &
72.107/Отменена/& &
72.108Букет зеленина и цвете1бр.2,00
72.109Вътрешен транспорт в гробищен паркдо гробно място15,00
72.110Чиния с варено& жито1 кг4,17
72.111Пакет с& варено жито0.5 кг1,50
72.112Вино с олио250 ml1,67
72.113Предоставяне на неонаследено гробно място до алея1бр.400,00
72.114Предоставяне на неонаследено гробно място1бр.250,00
72.115Допълнителен Ковид пакет1бр.60,00
72.116Допълнителен пакет с метална вана по чл.22 от Наредба №2 на МЗ1бр.160,00
& Стоки за дейността – по доставна цена, с начислени съпътстващи разходи по доставката и надценка от 20%& &

§ 2. Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 62, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

Материалът На 22 април ще бъде прието изменение и допълнение на Наредба № 13 за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе + подробен текст е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments