КЗК се обиди: направила всичко за решаването на проблема с цените на горивата

КЗК се обиди: направила всичко за решаването на проблема с цените на горивата

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 35 Views 0

Комисията за защита на конкуренцията се обиди на критиките за бездействие по проблема със скочилите рязко цени на горивата и ги нарече "изопачени твърдения в медиите". В своя защита вчера КЗК излезе със становище, в което се казва:

"Във връзка с изразени в медиите изопачени твърдения за бездействие на Комисията за защита на конкуренцията за решаване на проблема със завишените цени на горивата в страната, КЗК счита за необходимо да изрази следното становище.

Комисията е предприела всички необходими действия в рамките на своите правомощия и с всички допустими законови инструменти, за да защити свободната конкуренция на пазарите на горива в страната. КЗК постоянно извършва мониторинг на сектора на горива в страната и многократно е отправяла препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки, чрез които да бъдат преодолени установените бариери пред свободната конкуренция на пазара".

Следва припомняне на направеното от КЗК по въпроса до момента.

През 2019 г. е направен секторен анализ на конкурентната среда на пазара на горива, установила "високи бариери за навлизане в него" и предложила на компетентните органи решения за проблемите, вкл. изграждане на държавни данъчни складове с цел повишаване на конкурентния натиск, създаване на електронна платформа, която да информира в реално време вносителите на автомобилни горива за свободните вместимости в данъчните складове и др.

"Решението очертава не само кръга от установени секторни проблеми, но също предлага полезни решения за тях, които да бъдат използвани от съответните органи, които имат правомощия да предприемат мерки, за да се засили конкуренцията на пазара и да се улесни навлизането на нови участници на него.

Надявахме се нашите предложения да намерят своя път за реализиране.

Образуваното впоследствие през 2020 година производство срещу дружества от групата "Лукойл" доказа още един път, че проблемът с достъпа до данъчните складове е от естеството да ограничи вноса на най-първото ниво от веригата и в резултат от това да възпрепятства конкуренцията и на следващите нива на пазара на търговия с горива. Образуваното производство е на финален етап, като КЗК предяви на дружества от групата "Лукойл" твърдения за извършени нарушения по чл. 21 от ЗЗК и по чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, изразяващи се в отказ от предоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчните складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и отказ от достъп до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на внесените горива. Предстои приключване на производството след изслушване на предприятията, срещу които са повдигнати твърдения за нарушение", пишат оттам.

През ноември 2021 г. бе образувано производство с предмет проучване на ценовата политика на едро на „Лукойл България“ ЕООД по твърдения на „ОМВ България“ ООД, че чрез изменение на ценовите условия за продажба на едро дружеството ограничава търговията и злоупотребява с господстващото си положение. КЗК твърди, че в момента проверява изпълнение на задълженията, съгласно нейно решение от 2017 г., взето с цел гарантиране на забрана за контакти и обмен на конфиденциална информация между няколко търговци на горива в страната. В резултат на изисканата информация се събират данни, които се анализират - посочва антимонополната комисия.

На 14 март 2022 г. е образувано ново производство със съмнения за картел срещу „Сакса“ ООД и „Инса Ойл“ ЕООД. КЗК твърди, че проучва над 30 участници на пазара на внос, търговия на едро и дребно с горива. "Доколкото картелите са трудно доказуеми нарушения, Комисията отправи чрез прессъобщение апел към всички лица и институции за съдействие с информация за потенциални нарушения на ЗЗК", апелира комисията и предупреждава, че няма да приключи скоро:

"Естеството на установените проблеми на пазара на горива в страната изисква задълбочен анализ, който не може да бъде извършен в рамките на кратък срок. Към настоящия момент КЗК е предприела всички възможни действия, чрез които да установи действителната ситуация на пазара и да набележи мерки за преодоляване на високия ръст в цените на горивата през последните седмици. Подобна ситуация се наблюдава и в другите европейски държави, като в единици от тях са образувани производства и за момента единствено се наблюдава ситуацията. Обръщаме внимание, че публичните изявления относно бъдещи увеличения на цените на горивата могат да доведат до потенциални проблеми със спазването на правилата за конкуренция идопълнително да повишат напрежението".

Изложението завършва с извода, че "всички изложени обстоятелства и описани действия показват, че КЗК изпълнява своята задача да гарантира защита и да осигури условия за свободна и лоялна конкуренция".

"Считаме, че направените публични изявления относно липсата на обществена полза от дейността на КЗК са изцяло политически, като изопачават правомощията на Комисията и нейните законови функции. Лицата, които са изразили тези твърдения, нямат познание нито за правомощията на КЗК, нито представа за реалния обем на извършената от Комисията работа. Приложението на националното законодателство и прякото приложение на европейското право на конкуренция изискват анализ на значителен обем от данни с правна и икономическа сложност, които подлежат на преценка за наличието на нарушение, след задълбочен икономически и правен анализ. В Комисията е натрупан изключително професионален експертен опит, поради което наименованията „калинки“ и други подобни, са не само безпочвени, но също са изразени от лица, които умишлено представят в публичното пространство неправилно функциите и капацитета на Комисията", завършва КЗК.

Comments