КЕВР разреши на Еврохолд да купи ЧЕЗ

КЕВР разреши на Еврохолд да купи ЧЕЗ

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 17 Views 0

Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на дружеството от групата "Еврохолд България" АД - "Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни" Б.В. да купи 67% от акциите от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България".  

В края на октомври 2020 г. сделката за продажбата на активите на чешката компания у нас получи одобрението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

"Съгласно Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред. Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките", добавиха от КЕВР.

В хода на образуваното административно производство по подаденото от "ЧЕЗ" заявление, Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София в 14-дневен срок.

Comments