„Каолин“ подготвя изграждането на фотоволтаична централа край Ветово с прогнозно годишно производство на енергия от 6 860 MWh

„Каолин“ подготвя изграждането на фотоволтаична централа край Ветово с прогнозно годишно производство на енергия от 6 860 MWh

Русе

Регионални новини / Русе 72 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

„Каолин” ЕАД подготвя Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово. Имотът е собственост на дружеството, като е с площ от 127.233 декара с трайно предназначение на територията „Нарушена“ и НТП „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“. Този имот е част от концесионната площ на находище за подземни богатства „Ветово“ – участъци IV, V и VII. Ситуиран е на място, на което не се извършват и в бъдеще няма да се извършват минно – добивни дейности. ПУП – ПЗ се разработва с цел промяна предназначението на имота и определяне на устройствена зона – Предимно производствена – за производствена, складова и търговска дейност и конкретно предназначение на имота „За фотоволтаична електроцентрала и трафопост“. С предложения ПУП – ПЗ се създава устройствена основа за реализация на инвестиционно предложение за изграждане и експлоатация на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана мощност 4992 kWp върху посочения имот. Инвестиционното предложение е ново и не е свързано с изменение на съществуваща производствена дейност. Централата ще се състои от 9984 броя фотоволтаични модули, всеки с мощност 500 Wp. Общото прогнозно годишно производство на енергия е 6 860 MWh.

сн. Архив

Материалът „Каолин“ подготвя изграждането на фотоволтаична централа край Ветово с прогнозно годишно производство на енергия от 6 860 MWh е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments