Издадена е заповед за забрана за паша на селскостопански животни в определени горски територии на територията на Община Ветово

Издадена е заповед за забрана за паша на селскостопански животни в определени горски територии на територията на Община Ветово

Русе

Регионални новини / Русе 24 Views 0

Време за прочитане: 3 мин.

З А П О В Е Д

№РД-138

град Ветово, 26.02.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.124 и чл.125 от Закона за горите, във връзка с писмо с вх. № 38-01-3 от 26.02.2021 г. от Директора на ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“ и писмо с вх. № 09-05-5 от 29.01.2021 г. от Управителя на „Ветовска гора“ ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. I. ЗАБРАНЯВАМ, считано от 01.03.2021 година:
 2. Пашата в горски територии – държавна и общинска собственост на селскостопански животни без пастир.
 3. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници.
 4. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м.
 5. Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване.
 6. Нощната паша в горските територии.
 7. II. Забраната се отнася за следните горски територии:
 8. Горски територии – държавна собственост:

Землище Писанец:

 • Отдел 86 з1-л1
 • Отдел 93 -3
 • Отдел 95 а, б, л-я, в1, г1, 1, 4
 • Отдел 96 а-з, 1-3
 • Отдел 97 а-ю, 2, 3, 6, 7
 • Отдел 98 а-е, 1-6
 • Отдел 99 а-д, 1-3
 • Отдел 100 а-д
 • Отдел 101 а-ж, е, 1, 2
 • Отдел 102 а-и, 1, 2
 • Отдел 103 а-м, 1-3
 • Отдел 104 а-д, 1
 • Отдел 105 а-e, 1-4
 • Отдел 106 а-н, 1-4
 • Отдел 107 а-ч, 1-5
 • Отдел 108 а-ф, ц-ш, 1-6
 • Отдел 116 а-в
 • Отдел 264 а-г, щ, ю;

Землище Ветово:

 • Отдел 116 и, л, н, о, п, т-ф
 • Отдел 122 ж
 • Отдел 123 а-в,1-16
 • Отдел 124 а-г, 1-16
 • Отдел 140 а, б, г-е, 1
 • Отдел 141 а-д
 • Отдел 142 а, б, г, е
 • Отдел 125 а-е, 1-16
 • Отдел 126 а-в, 1-12
 • Отдел 127 а-в, д, е, ж, к, 1, 2
 • Отдел 128 а-ж
 • Отдел 129 а-в, д, ж, з, к
 • Отдел 130 г, д
 • Отдел 131 а-д, з, 1
 • Отдел 132 а, г, д, 1
 • Отдел 133 а, б, в, е
 • Отдел 134 а, б, в, д, е, ж, и, к, л, 1
 • Отдел 135 а, в, д, е, ж, з, к, л, 1, 2
 • Отдел 136 а-в, 1
 • Отдел 137 а-в, е-н, 1
 • Отдел 138 а, б, в, д, е
 • Отдел 139 б, г, д, п-с
 • Отдел 143 ж
 • Отдел 149 и, к, 5
 • Отдел 151 о
 • Отдел 152 в, г, е, и, н
 • Отдел 153 з, к, л
 • Отдел 154 а-в, е-л, п-х
 • Отдел 155 а, б, д, е, з, к
 • Отдел 156 а, б, е, з
 • Отдел 157 г, д
 • Отдел 158 к-н
 • Отдел 264 я
 • Отдел 265 д, и
 • Отдел 267 ж

За едър добитък:

 • Отдел 116 м, с; Отдел 129 г, и; Отдел 130 б, в; Отдел 139 з, к, м, н; Отдел 141 б, в, е; Отдел 162 м; Отдел 268 а;

Землище Смирненски:

 • Отдел 143 а, б, д-ж
 • Отдел 144 в, е
 • Отдел 145 а-г
 • Отдел 146 в, д, ж
 • Отдел 147 д
 • Отдел 148 а, е-и, р, т, ч
 • Отдел 149 а, б, в
 • Отдел 150 а, б, в, г
 • Отдел 151 а, б, е, з, и, м

За едър добитък:

 • Отдел 151 в.
 1. Горски територии – общинска собственост:

Землище Ветово:

 • Отдел 1117 подотдел а, б
 • Отдел 1118 подотдел а, б, в, 2
 • Отдел 1119 подотдел а, б, в, г, д, е, 2
 • Отдел 1120 подотдел а, б, в, г, д, е, 1, 2, 4
 • Отдел 1121 подотдел а, б, в, г, д, е, 1, 2
 • Отдел 1122 подотдел а, б, в, г, д, е, з, и
 • Отдел 1134 подотдел м
 • Отдел 1149 подотдел з, ф
 • Отдел 1265 подотдел а, б, в, г, 2, 3, 4, 5, 6, 8
 • Отдел 1266 подотдел а, б, в, д, е, ж, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12
 • Отдел 1267 подотдел а, б, в, д, е, з, и, к, 3
 • Отдел 1268 подотдел б, в, 1

Землище Глоджево:

 • Отдел 77 подотдел а,б,в,г,д,1
 • Отдел 78 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5
 • Отдел 79 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4
 • Отдел 80 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,и,к,л,м,,2,3,4,5
 • Отдел 81 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,1,2,3
 • Отдел 82 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,л,м,н,1,2
 • Отдел 83 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1
 • Отдел 84 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2
 • Отдел 85 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,
 • Отдел 86 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 • Отдел 87 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4,5,6,7
 • Отдел 88 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,1,2,3,4
 • Отдел 89 подотдел а, д, з,и,к,л,с,ц,ч,ш,1,2,3,4,5,6,7
 • Отдел 90 подотдел а, д,е,
 • Отдел 91 подотдел,б,г,д,е,ж,и,к,н,о,п,р,с,т,4,5
 • Отдел 92 подотдел а,е,з,н,с ,1
 • Отдел 93 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,и,к,л,м,н,о,1,2,3,4
 • Отдел 94 подотдел а,б,в,г,д,е,ж
 • Отдел 95 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2
 • Отдел 96 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,1,2,3,4
 • Отдел 97 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1
 • Отдел 98 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,1,2,3
 • Отдел 99 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н, 1,2,3,4,5
 • Отдел 100 подотдел а,б,в,г,д,е, 1,2;

& & & & & & & & & & & Землище Смирненски:

 • Отдел 1143 подотдел г
 • Отдел 1146 подотдел, з,и,к,л,м,н,о,п,3,4,7
 • Отдел 1147 подотдел а, в
 • Отдел 1148 подотдел д,н,о,п,ц,ш
 • Отдел 1149 подотдел г;

Землище Сеново:

 • Отдел 249 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,н,л,м,н,о,1,2
 • Отдел 250 подотдел а, б,в,и,к,л,м,н,о,р,с,т,ф,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Отдел 251 подотдел а, б,в,г,ж,и,к,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,6,8,9,11,13,14,15,16
 • Отдел 252 подотдел& а,б,в,г,д,ж,з,л,м,ц,ш,9,10,11,12,13,14
 • Отдел 265 подотдел б,в,г,д,и,3
 • Отдел 266 подотдел в,г, 2 д
 • Отдел 267 подотдел а, д, е, ж
 • Отдел 268 подотдел а,б,г,д,е,ж, и,к,л,м,о
 • Отдел 269 подотдел а,б,в,е,ж,л,и,п,р,1
 • Отдел 270 подотдел б,в,г,д,
 • Отдел 271 подотдел а,б,г,д,к,л,н
 • Отдел 272 подотдел г,д,е,ж
 • Отдел 273 подотдел а,б,в,г,е
 • Отдел 274 подотдел & в,
 • Отдел 275 подотдел б,д,
 • Отдел 276 подотдел г,д,е,ж,з,и,м,с,ф,х,1,4
 • Отдел 279 подотдел г,ж,з,и,к,
 • Отдел 280 подотдел а,б,г

Землище Кривня:

 • Отдел 253 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1
 • Отдел 254 подотдел а,б,в,г,д,1
 • Отдел 255 подотдел а,б,в,г,д,е,1
 • Отдел 256 подотдел а, б,в,г,д,е,1
 • Отдел 257 подотдел а,б,в,г,д,е
 • Отдел 261 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4,5,6,7
 • Отдел 264 подотдел а-и, к-я а1,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
 • Отдел 265 подотдел & л,г;

Землище Писанец:

 • Отдел 1095 подотдел а1,б1,2,3
 • Отдел 1095 подотдел ц,ч,а,1,в1,4,5
 • Отдел 1103 подотдел н,о,п,р,с
 • Отдел 1108 подотдел х
 • Отдел 1109 подотдел а,б,в,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,1,2,3,4,5,6
 • Отдел 1110 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,
 • Отдел 1111 подотдел а,б,в,г
 • Отдел 1112 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л
 • Отдел 1113 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1
 • Отдел 1114 подотдел а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1
 • Отдел 1115 подотдел а, б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л
 • Отдел 1264 подотдел д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на управителя на „Ветовска гора“ ЕООД, до всички кметства на територията на община Ветово за сведение и изпълнение, както и да се обяви на информационното табло пред сградата на община Ветово и в съответните кметства и на интернет страницата на община Ветово.

В срок до 10.03.2021 година настоящата заповед да бъде представена в Регионална дирекция по горите гр. Русе и в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Русе.

НЕРМИН КЯЗИМОВА

За кмет на община Ветово

Съгл. Заповед №РД-187 от 26.02.2021 г.

Материалът Издадена е заповед за забрана за паша на селскостопански животни в определени горски територии на територията на Община Ветово е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments