3,5 млрд. лева дефицит към края на 2020 г., разходите скочили на 40,3% от БВП заради COVID подпомагането

3,5 млрд. лева дефицит към края на 2020 г., разходите скочили на 40,3% от БВП заради COVID подпомагането

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 27 Views 0

Правителството одобри годишния бюджет за изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. и го внесе в Народното събрание за приемане.

2020 г. е приключила с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 3 532,7 млн. лева при заложени 5 249,5 млрд. Отнесено към БВП това представлява 3% от БВП. Спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,7 млрд. лева. В сектор „Държавно управление” за 2020 г. то е отрицателно в размер на 3,4% от БВП.

"Осигуреното фискално пространство през последните няколко години позволи България да преодолее фискалния шок от негативните ефекти от пандемията от COVID-19, без това да се отрази във влошаване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, като формираният дефицит за годината надвишава несъществено референтната стойност на Пакта за стабилност и растеж (ПСР)", отбелязват от правителствената пресслужба и напомнят, че през 2020 г. Европейската комисия активира Обща предпазна клауза, която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация от правилата в ПСР, която остава в сила и през 2021 г.

Фискалният резерв към 31 декември 2020 г. е 8,6 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП за 2020 г. са 44 317,7 млн. лв. (101,9% спрямо годишните разчети). Приходите са 37,4% от БВП при 36,8% за 2019 г. Постъпленията бележат номинален ръст от 0,6% (269,1 млн. лева).

Разходите, вкл. вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2020 г., възлизат на 47 850,4 млн. лв. (98,2% спрямо разчета за 2020 г.). Те са 40,3% от БВП за 2020 г. при 37,7% за 2019 г. От правителството обясняват завишението със социално-икономическите мерки в кризата, вкл. по 60/40; за работещите на първа линия; за медикаменти и ваксини; за добавките за пенсионери от 50 лв. за август до декември; за бизнеса и земеделските стопани и др.

При съпоставката на капиталовите разходи между двете години следва да се има предвид ефекта през 2019-а от покупката на нов боен самолет за българските ВВС, обръщат внимание те.

Лихвените плащания възлизат на 623,9 млн. лв. (86,1% от планираните за 2020 г.), текущите нелихвени разходи - 40 781,6 млн. лв. (102,9%), капиталовите (вкл. нетния прираст на държавния резерв) - 5 089,4 млн. лв. (72,9% от разчетите) и текущите и капиталови трансфери за чужбина - 60,1 млн. лв., при планирани 29,5 млн. лева. Вноската за ЕС възлиза на 1 295,5 млн. лв. (1,1% от БВП).

Днес МС одобри и годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2020 г. и годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2020 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2020 г. по сметка на фонда за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в БНБ е 3 292,8 млн. лв., от които 3 283 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Държавният дълг към 31.12.2020 г. е 27 504,8 млн. лева.

Comments