3 приватизационни сделки за над 184 хил. лева са осъществени през 2020 година от Община Русе

Русе

Регионални новини / Русе 13 Views 0

Време за прочитане: 2 мин.

От Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. са реализирани три приватизационни сделкина обща стойност 184& 308,37& лева,както следва:

  • поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1937 кв. м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, с адрес: гр. Русе, кв. ДЗС с приход в размер на 58 258,37 лева;
  •  двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, с адрес: площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе с приход в размер 80 150 лева (на снимката);
  • сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: ул. „Доростол“ №106, кв. „Възраждане“, гр. Русе с приход в размер на 45 900 лева.

През 2020 г. Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) като специализиран орган към Общинския съвет за организиране и контрол на приватизацията на общинска собственост в Община Русе е провела десет заседания. На своите заседания КПСК е:

  • приела годишния отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г.;
  • приела проекта на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.;
  • разгледала и приела приватизационна оценка и информационен меморандум на четири общински обекта за приватизация;
  • дала становище по три предложения за откриване на процедура за приватизация;
  • одобрила четири предложения за решения за приватизация;
  • одобрила тръжни условия за четири публични търга;
  • определила трима участника за спечелили публичен търг за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и уведомила писмено кмета за издаване на заповед.

КПСК на основание чл. 9, т. 18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе е осъществила през 2020 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. Относно изпълнението на приватизационния договор, от УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД е предоставен доклад с вх. №30-4372-1#1/20.11.2020 г.

След запознаване и обсъждане на доклада, КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, се изпълняват от купувача УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

сн. Гугъл Карти

Материалът 3 приватизационни сделки за над 184 хил. лева са осъществени през 2020 година от Община Русе е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments